ASIAKASREKISTERI

TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä: 23.5.2018
Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR, The General Data Protection Regulation), joka säätää EU:n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan, sekä omien henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn.

REKISTERINPITÄJÄ
Insinööritoimisto TeknoPlan Oy (y-tunnus: 2636498-8) Sentnerikuja 2, 00440 Helsinki, puh: 09 565 592 11

REKISTERIN NIMI
Asiakas- ja markkinointirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterinpitäjä on asukaslähtöisen asuinkiinteistöjen peruskorjausten hanke-, LVIA-, rakenne- ja sähkösuunnittelun osaaja. Teemme myös uudisrakennusten LVIA- ja sähkösuunnittelua. Teemme suunnittelualaamme vastaavien urakoiden projektinjohtoa, rakennuttamista, suunnittelua ja valvontaa.
Muodostuvien rekistereiden avulla todennetaan sopimusasiakkaiden tapahtumia, kehitetään asiakaspalvelutoimintaa, markkinoidaan palveluita ja hoidetaan rekisterinpitäjän kyseistä palvelua koskevia asiakassuhteita.
Henkilötietoja käsitellään vain siltä osin kuin se on tarpeellista rekistereiden käyttötarkoituksen kannalta.